BAYSALLAR ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Baysallar Uluslararası Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

 Şirketimiz depolama alanı içerisinde, depo giriş/çıkış kapılarında, dış cephesinde, açık otoparkta, güvenlik kulübesinde ve hizmet alanında bulunan toplam 20 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla şirket  güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir.

 Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak otomatik yollalenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Baysallar Uluslararası Nakliyat Tic. Ve San. A.Ş.’nin Akdeniz Caddesi 53. Sokak No: 14 Ferhatpaşa, Ataşehir / İstanbul adresine yazılı olarak veya veri sorumlusu olarak tarafımıza daha önceden bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta üzerinden kvkk@baysallar.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

 Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir.

 

 Not: Başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir belge, vekaletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.